Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэрийн цехийн зураг

Хэрэглэгчийн үнэлгээ

Чанарын шалгалт

лаборатори

Лабораторийн чанарын хяналтын стандарт диаграмм (лавлагаа)

лабораториЧанарын хяналтын дүрс

Тоног төхөөрөмжийн зураг

R & D

Үзэсгэлэнгийн зургууд

Манай баг

Холбогдох гэрчилгээ

188 гарын авлагын патентын гэрчилгээ

Шинжилгээний тайлан

Хөхний насосны гүйцэтгэх стандарт

Холбогдох гэрчилгээ PDF

Хүүхдийн халбаганы шинжилгээний тайлан

Туршилтын тайлан (хөхний насосны стандарт)

CE гэрчилгээ